مقایسه مانیتورینگ جعبه سیاه و مانیتورینگ جعبه سفید

 مانیتورینگ از لحاظ نقطه‌ای که نظارت انجام میشود (داخل یا خارج از سرویس بودن) به دو دسته مانیتورینگ جعبه سیاه و مانیتورینگ جعبه سفید تقسیم‌بندی می‌شود. در این مطلب مروری بر این دو نوع مانتورینگ خواهم کرد. مانیتورینگ جعبه سیاه مانیتورینگ جعبه سیاه یا black-box هنگامی است که اپلیکیشن یا...